Les seves dades personals seran utilitzades amb la finalitat de prestar-li els serveis de compra o consulta que sol·liciti en cada cas. Així mateix, podran ser conservades per a contestar a la seva sol·licitud i per a l’enviament (per canals ordinaris o electrònics) d’informació relacionada amb la nostra activitat que pugui resultar del seu interès, fins que ens indiqui el contrari.
Així mateix l’ informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la LOPD, enviant un correu electrònic a info@inpublici.com o accedint el formulari de cancel·lació que ho trobarà en cada correu enviat.
La no cumplimentació dels camps, indicats com a obligatoris, que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic, podrà tenir com a conseqüència que INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. no pugui atendre la seva sol·licitud. INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera, informació o dades de caràcter personal dels seus Clients / Usuaris a tercers.
L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. o a qualsevol tercer a causa d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. L’usuari no ha d’incloure dades personals de tercers sense el seu consentiment informat previ del que estableix la present política de privacitat, sent l’únic responsable de la seva introducció.
Certs serveis prestats per INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L., poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Són, per tant, d’aplicació les condicions particulars de cada cas. En tot allò no regulat per les condicions particulars serà d’aplicació supletòria les condicions generals recollides en la present política de privacitat. S’adverteix als nens i joves menors de 18 anys que han de tenir el permís dels seus pares o tutors per proporcionar dades personals al lloc web de INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L.
INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. ha adoptat les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja sigui que provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Durada i modificació.

- INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, les presents condicions generals d’accés publicant els canvis en http://inpublici.com/inp. Així mateix, podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència s’entendran com vigents, les condicions generals que estiguin publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi a http://inpublici.com/inp.
L ‘Usuari,doncs, haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.
– Amb independència del que disposen les condicions particulars, INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

Les relacions establertes entre INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa estipuli la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.